Hiện Tại Máy Tính

Nạp hiện tại, trực tuyến tính toán sẽ cho phép anh để tính toán tải giờ cho pha và giai đoạn ba AC mạch, bởi áp và nạp năng lượng.

Điện cảm
Tính thường xuyên
X L = 0.0000502655 Ohm
Trong máy tính, điện trở hoạt động của cuộn dây được lấy là một giá trị không đáng kể so với điện trở cảm ứng của nó.